"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

PROJEKTOVÉ VZDELÁVANIE A E-LEARNING VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE
V GYMNÁZIU, VEĽKÁ OKRUŽNÁ V ŽILINE

Operačný projekt vzdelávanie

PRIORITNÁ OS: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
OPATRENIE: 1-1 Premena tradičnej školy na modernú
TRVANIE PROJEKTU: 1. 2. 2009 - 31. 1. 2011
CIEĽ PROJEKTU: Tvorba nových učebných materiálov a zavedením nových foriem do výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjať kľúčové kompetencie a praktické zručnosti študentov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ PROJEKTU:
  1. Rozvoj myslenia na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách
  2. Rozvoj jazykových a komunikačných schopností
  3. Zavedenie inovatívnych metodologických postupov