Voľné pracovné miesto - upratovačka

Riaditeľka školy oznamuje, že Gymnázium, Veľká okružná 22, v Žiline prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu upratovač/ka.

Kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené základné vzdelanie.

Ďalšie požiadavky:

  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • dôslednosť,
  • zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci,
  • komunikačné a organizačné schopnosti,

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Náplň práce: upratovanie priestorov školy a priľahlých častí.
Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s možnosťou zmeny na dobu neurčitú.
Nástupný plat: podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 a nariadenia vlády, ktoré určuje tarifný plat od 520,00 €.
Termín podania žiadosti: 15. decembra 2018 (rozhodujúci je dátum na poštovej obálke).

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie upratovač/ka“ zašlite písomne na adresu: Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: gvoza@gvoza.sk prípadne osobne doručte na adresu školy.

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Vážime si Váš prejavený záujem, avšak dovoľujeme si Vás informovať, že kontaktovaní budú uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

V Žiline dňa 06. 11. 2018

Mgr. Adriana Randíková, riaditeľka školy