Záujmové vzdelávanie 2017/2018 - krúžky

názov krúžku vedúci
DEBATOVÝ KRÚŽOK (DEBz) PaedDr. R. Saganová
Akademická debata, v ktorej tímy stojace na opačných stranách názorového spektra sa presviedčajú o platnosti alebo neplatnosti vopred zadanej tézy. Tímy v debate pritom majú za úlohu súhlasiť alebo nesúhlasiť s tézou bez ohľadu na osobné názory ich členov. Musia sa preto vedieť vžiť aj do postavenia opačnej strany. Uvažovanie o problémoch a rôznych pohľadoch na ne debatérov následne núti utvárať si k nim vlastný postoj.
Ten nie je založený len na informáciách, ktoré prebrali od svojich kamarátov, rodičov alebo učiteľov, ale hlavne na faktoch a informáciách, ktorých správnosť si overili sami.
Debatné tézy pokrývajú široké spektrum spoločensky relevantných a aktuálnych tém, akými sú napríklad:
 • Ľudské práva („Použitie sily so zámerom ochrániť ľudské práva je oprávnené.“)
 • Školstvo („Vysokoškolské štúdium by malo byť spoplatnené.“)
 • Politika („Spojené štáty by mali zrušiť embargo na Kubu.“)
 • Eticko-morálne otázky („Eutanázia by mala byť legalizovaná.“)
 • Všeobecné témy, ktoré sa priamo týkajú mládeže („Predaj a konzumácia alkoholu by mali byť viac obmedzené, prípadne úplne zakázané.“)
DRAMATICKÝ KRÚŽOK (DRAz) Mgr. Ľ. Martinčeková
Nácvik divadelného predstavenia školskej akadémie. Členstvo v súbore Divadlo mladých pri GVOZA, ktorý má za sebou úspešnú účasť v celoslovenských prehliadkach divadiel. Medzi jeho najväčšie úspechy patrí cena za herecký výkon na festivale FEDIM Tisovec v roku 2014, tretie miesto na celoslovenskej prehliadke Dospelí hrajú deťom v Rimavskej Sobote v roku 2016 a zlaté pásmo na festivale Dividlo v Bytči v roku 2017.
MATEMATICKÝ KRÚŽOK (MATz) Mgr. Silvia Ftorková
Hlavolamy, logické hádanky, zaujímavé a netradičné úlohy, súťaže, teória grafov.
MATEMATIKA PLUS (MTPz) PaedDr. J. Pekárová. PhD.
Mnohé české i slovenské vysoké školy v súčasnosti pri prijímacích skúškach využívajú komerčné testy určené na zistenie schopností logického myslenia, analýzy a riešenia problémov. Tieto schopnosti potrebuje vo svojom živote každý z nás. Mnohé z týchto oblastí pokrýva matematika.
Krúžok je určený najmä pre študentov IV. ročníka, ktorí vo svojom vysokoškolskom štúdiu využijú matematiku. Zameriava sa na precvičenie riešenia matematických úloh z nižších ročníkov s dôrazom na oblasti zahrnuté v prijímacích testoch na vysokoškolské štúdium. Účastníci krúžku budú riešiť rôzne typy testov a úloh z matematiky.
TVORIVÁ INFORMATIKA (TIAz) PaedDr. Jana Pekárová, PhD.
Sú počítačové hry Tvojou srdcovkou? Zaujímaš sa o moderné technológie? Navrhni si vlastnú hru a zdieľaj ju s ľuďmi podobného zamerania.
Python je moderný programovací jazyk, ktorý má v súčasnosti stále širšie uplatnenie. Na tvorbu počítačových programov ho používajú aj celosvetové spoločnosti ako Google či CERN. Na krúžku sa naučíš základy programovania v tomto jazyku a vytvoríš vlastné graficky pútavé hry ovládané myšou či klávesnicou, zahŕňajúce náhodné udalosti a rôzne typy postáv. Naučíš sa spracovať text, čísla a rôzne ďalšie typy informácií v jednoduchom šifrovacom stroji...a mnoho iného.
V druhej časti krúžku sa dozvieš, ako sa dá Python využiť na programovanie robotických platforiem. Vyskúšaš si s kamarátmi postaviť vlastného robota.
Krúžok odporúčame aj študentom III. ročníka, ktorí majú záujem o informatiku. Zapísať sa naň však môžeš aj bez predošlých skúseností s programovaním či robotikou.
ŠPANIELČINA PRE MATURANTOV (SPMz) Mgr. M. Mičiaková
V rámci krúžku sa zameriame na situácie z každodenného života, schopnosť komunikovať a dorozumieť sa.
Tematicky sa bližšie zameriame na španielsku kuchyňu, sviatky, kultúru, nakupovanie, voľný čas a iné.
FYZIKA OKOLO NÁS (FONz) PaedDr. Ľ. Konrád
Krúžok je zameraný na prehĺbenie a rozšírenie poznatkov stredoškolskej fyziky, riešenie náročnejších problém a prípravu na rôzne fyzikálne súťaže.
MATEMATIKA (MTAz) Mgr. M. Sadloňová
Krúžok je zameraný na rozšírenie poznatkov a riešenie úloh stredoškolskej matematiky s dôrazom na prípravu na maturitnú skúšku z matematiky.
PRÍPRAVA NA MATURITNÉ SKÚŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA (PMAz) Mgr. J. Machynová
 • Súhrnné opakovanie a precvičovanie gramatiky
 • Nácvik počúvania s porozumením
 • Nácvik čítania s porozumením
 • Nácvik písania slohových prác
 • Slovotvorba
 • Nácvik situačných dialógov
VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK (VLJz) Mgr. R. Nemček
Volejbal ako jeden z najmasovejších kolektívnych športov je výborným prostriedkom na rozvoj ako pohybových schopností, obratnosti , koordinácie, tak aj na upevňovanie vôľových a morálnych vlastností a etických zásad slušného správania a spolupráce. Cieľom volejbalového krúžku je rozvoj práve takýchto vlastností a schopností. Okrem toho sa žiaci zblížia s pravidlami volejbalu, prípadne navštívia stretnutie ligového zápasu.