Záujmové vzdelávanie

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy môžu popri vyučovaní zapojiť do takýchto aktivít:

Krúžky

názov krúžku vedúci
DRAMATICKÝ KRÚŽOK (DRAz) Mgr. Ľ. Martinčeková
Nácvik divadelného predstavenia, improvizácia, pohybová príprava, nácvik choreografií v súbore Divadlo mladých pri GVO, ktorý pravidelne dosahuje úspechy na divadelných prehliadkach. Naposledy to bolo v roku 2016, kedy súbor s inscenáciou Pavlína z úľa získal tretie miesto na celoslovenskej prehliadke Divadlo a deti v Rimavskej Sobote.
KRÚŽOK PRVEJ POMOCI (KPCz) PaedDr. Dagmar Valušiaková
Poskytnutie prvej pomoci je nielen morálnou povinnosťou každého z nás, ale aj povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. V núdzových situáciách 90% životov zachránia ľudia ako ty. Pritom podľa odhadov záchranárov vie na Slovensku účinne poskytnúť prvú pomoc len 5% ľudí. Cieľom krúžku je naučiť sa ako postupovať, ak sa v takejto situácii žiak ocitne. Teda vedieť poskytnúť prvú pomoc zranenej alebo chorej osobe ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára.
MATEMATICKÝ KRÚŽOK (MATz) Mgr. Silvia Ftorková
Krúžok je určený pre žiakov II.B a IV.B triedy.
Hlavolamy, logické hádanky, zaujímavé a netradičné úlohy, príprava žiakov na súťaže, návodné úlohy, rozšírenie vedomostí z geometrie (Menelaova veta, Feuerbachova kružnica a i.).
VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK (VLJz) Mgr. R. Nemček
Volejbal ako jeden z najmasovejších kolektívnych športov je výborným prostriedkom na rozvoj ako pohybových schopností, obratnosti, koordinácie, tak aj na upevňovanie vôľových a morálnych vlastností a etických zásad slušného správania a spolupráce. Cieľom volejbalového krúžku je rozvoj práve takýchto vlastností a schopností. Okrem toho sa žiaci zblížia s pravidlami volejbalu, prípadne navštívia stretnutie ligového zápasu.

Ďalšie aktivity: