Výchovné poradenstvo

Konzultačné hodiny:

každý utorok, 4. – 6. vyučovacia hodina (10.45 – 13.20)

Kontakt

Telefón (práca) – 041/ 56 202 88, e-mail: barillova@gvoza.sk, hlavná budova gymnázia (č. 54) – II. poschodie

Výchovný poradca:

 • poskytuje kompletný poradenský servis
 • poskytuje metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy
 • poskytuje konzultácie žiakom školy a ich zákonným zástupcom v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie
 • sprostredkúva prepojenie medzi školou, poradenskými pracovníkmi a inými odbornými zariadeniami
 • pripravuje a organizuje besedy pre jednotlivé ročníky
 • prerokúva problémy týkajúce sa napomenutí, pokarhaní, prípadne znížených známok zo správania
 • monitoruje výchovno-vzdelávacie problémy žiakov na základe dotazníkov
 • mimoriadnu pozornosť venuje žiakom zo sociálne slabého prostredia, ako aj talentovaným žiakom
 • pomáha pri výbere vysokej školy pre žiakov 4.ročníkov
 • spolupracuje s triednymi profesormi a vedením školy
 • rieši závažné problémy vyplývajúce zo súčasného životného štýlu (kriminalita, závislosti, šikanovanie, sexuálne zdravie)