Prijímacie konanie – informácie pre zákonných zástupcov uchádzačov

Život v škole

Do 4. júna 2020 – zákonný zástupca uchádzača, ktorý dostane rozhodnutie o prijatí na Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina, je povinný záväzne potvrdiť nastúpenie alebo nenastúpenie svojho dieťaťa na štúdium (s použitím tohto tlačiva, viac tlačív v spodnej časti stránky).

Ak tak zákonný zástupca uchádzača v stanovenom termíne nevykoná, uchádzač stráca možnosť prijatia na štúdium na Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina.

V prípade, že zákonný zástupca uchádzača dostane od Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina rozhodnutie o neprijatí svojho dieťaťa, následne podá v zákonom stanovenej lehote odvolanie voči neprijatiu a v tom istom čase potvrdí záväzné nastúpenie na inú strednú školu, stráca tak možnosť prijatia na Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina po odvolaní sa voči neprijatiu.

Riaditeľstvo Gymnázia, Veľká okružná 22, Žilina bude kontaktovať zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium ohľadom prideleného kódu uchádzačovi prostredníctvom telefonického kontaktu, mailového kontaktu alebo poštou po zverejnení výsledného poradia uchádzačov prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.

Zákonný zástupca sa môže osobne alebo telefonicky informovať ohľadom prijatia alebo neprijatia svojho dieťaťa po zverejnení výsledkov.

Tlačivá potrebné k zápisu