Oznam o voľnom pracovnom mieste: učiteľ/ka informatiky

Život v škole

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru na zástup počas materskej dovolenky a následne rodičovskej dovolenky učiteľa/ku informatiky s nástupom od marca 2020.

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – príslušný študijný odbor,
  • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • bezúhonnosť,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • ovládanie štátneho jazyka.

Pracovný pomer: na dobu určitú.

Pracovný úväzok: plný.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v závislosti od pedagogickej praxe (od PT 6. – od 915,00 € podľa praxe).

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

  • plnenie vyššie uvedených požiadaviek a predpokladov,
  • predloženie žiadosti o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • predloženie profesijného životopisu,
  • predloženie kópie dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR.

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokumentmi s označením „Zastupovanie“ je potrebné zaslať e-mailom na adresu gvoza@gvoza.sk alebo doručiť na adresu Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina v termíne do 15. februára 2020.