Postup pri vyplnení a podaní prihlášky na VŠ

Výchovné poradenstvo Život v škole

Všeobecné informácie

 • Aktuálne tlačivo prihlášky na VŠ si zakúpite v papiernictve: „Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárskeho – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhy stupeň v jednom celku.“
 • Prihlášky si žiaci vyplňujú sami.
 • Termíny podania prihlášok na konkrétnu fakultu si sleduje každý žiak individuálne.
 • Prihlášku treba podať ako doporučený list.
 • Na prihláške sa skontrolujú osobné údaje, známky, priemery známok.
 • Priemery za jednotlivé ročníky vyplní triedny učiteľ podľa triedneho výkazu.
 • Na niektoré VŠ je možné podať elektronickú prihlášku, môže byť iná na rôznych školách.
 • Pri vyplnení prihlášky sa postupuje podľa požiadaviek a informácií konkrétnej VŠ, vybranej fakulty. Informácie sú na web stránkach škôl, študijných oddeleniach, www- Ministerstva školstva SR, alebo prostredníctvom publikácie: Pred štartom na VŠ či propagačných materiáloch.

Vypĺňanie prihlášky

1. strana prihlášky

 • Akademický rok: 2020/2021
 • Uveďte presný názov VŠ, fakulty, študijného programu (treba si zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, koľko študijných programov môžete uviesť na jednej prihláške)
 • Forma štúdia: denná, externá
 • Metóda štúdia: prezenčná (denne navštevuje prednášky), dištančná (externá), kombinovaná.
 • Rok maturitnej skúšky: 2020
 • Absolvovaná SŠ: gymnázium
 • Názov: Gymnázium Veľká okružná 22
 • Kód strednej školy: 651025
 • Ulica a číslo: Veľká okružná 22
 • Mesto (obec): Žilina
 • PSČ: 010 01
 • Študijný odbor: gymnázium
 • Kód študijného odboru: 7902J00
 • Stupeň dosiahnutého vzdelania: J
 • IČO školy: 000160890

2. strana prihlášky

 • Predmety: vypisujete podľa vysvedčenia, správanie sa nepíše, vyčiarknite políčka, ak ste v určitom roku predmet nemali,
 • Známky: vyplniť z vysvedčení za 2. polrok prvého, druhého a tretieho ročníka, prospech z 1. polroku štvrtého ročníka neuvádzajte (iba niektoré školy si vyžadujú, treba zistiť podľa konkrétnej školy),
 • Študijné predmety: zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta,
 • V tabuľke„Klasifikácia maturitnej skúšky“ vyplňte predmet maturitnej skúšky a úroveň v anglickom jazyku (B2), v predmete slovenský jazyk a literatúra, matematika úroveň nie je,
 • Potvrdenia o správnosti údajov: vyplní triedny učiteľ, s písomným vyjadrením – „Údaje sú správne“.

3. strana prihlášky

 • Nalepte kópiu (ak VŠ vyžaduje originál) dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, alebo ústrižok poštovej poukážky),
 • Uveďte dátum prihlášku podpíšte.

4. strana prihlášky

 • Určená VŠ a fakultám,
 • Účasť na olympiádach a úspešnosť sa uvádza v samostatnej prílohe, ak to požaduje vysoká škola alebo fakulta v podmienkach na prijatie.
 • Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium vyplňte podľa požiadavky vysokej školy alebo fakulty.
 • Povinná príloha – životopis.

Elektronická prihláška

Elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom webovej stránky.

 • E – prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej podobe.
 • Ak si kliknete na elektronickú prihlášku na www – stránke danej VŠ, budete sa musieť najskôr zaregistrovať.
 • Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e- prihlášku. Iba niektoré VŠ nepožadujú zaslať prihlášku v tlačenej podobe.
 • Ak sa hlásite na štúdium do Českej republiky, pozorne čítajte požiadavky a spôsob vyplnenia a podania prihlášky.
 • Je výhodné si dopredu povypisovať potrebné údaje, ktoré sa uvádzajú aj na bežnom tlačive prihlášky.
 • Elektronickú prihlášku po úspešnom zaevidovaní v informačnom systéme VŠ vytlačiť, podpísať, potvrdiť SŠ, doložiť potrebné dokumenty a tlačivá, s priloženou kópiou dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie s tlačivom: Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.