Práca na dohodu: dozor v školskej jedálni

Základné informácie

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina príjme do pracovného pomeru s nástupom od 2. 9. 2019 na dohodu o pracovnej činnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca na vykonávanie dozoru v školskej jedálni.

Ponúkaná mzda: 4,00 € za každú odpracovanú hodinu (prípadne podľa dohody).

Požiadavky na zamestnanca:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
  • plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pri podpísaním dohody o pracovnej činnosti),
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (doklad doloží vybratý uchádzač pri podpísaním dohody o pracovnej činnosti),
  • doklady o vzdelaní,
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na e-mail gvoza@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu školy do 23. 8. 2019.

Adresa školy:

Gymnázium
Veľká okružná 22
010 01 Žilina

Mgr. Adriana Randíková
riaditeľka školy