Voľné pracovné miesto – kuchárka

Oznamy vedenia školy Základné informácie

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/ kuchárka v školskej jedálni s nástupoms nástupom od 1. 9. 2020, prípadne podľa dohody.

Požiadavky na uchádzačov:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie získane v odbore kuchár / kuchárka,
 • zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz).

Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor:

 • plnenie vyššie uvedených podmienok,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 • preukázanie bezúhonnosti (doklad doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Stručný popis činnosti pracovného miesta:

 • príprava pokrmov podľa receptúr, výdaj jedla podľa objednávok, dodržiavanie základných pracovných postupov,
 • dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku,
 • hospodárne používanie surovín.

Pracovný úväzok: 37,5 hodiny týždenne

Platové podmienky:

 • pracovná trieda 2 podľa stupnice platový taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme + navýšenie v plat. stupni podľa počtu odpracovaných rokov (od 584,00 EUR do 701,00 EUR) + osobný príplatok

Žiadosť o zamestnanie, životopis, súhlas pre spracovanie osobných údajov, doklady o nadobudnutom vzdelaní pre účely obsadenia pracovného miesta zasielajte na e-mail jedalen@gvoza.sk, poštou alebo osobne doručte na adresu školy.

Adresa školy:

Školská jedáleň pri Gymnázium

Veľká okružná 22

010 01 Žilina

tel: 041/5625432