Voľné pracovné miesto – kuchárka

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme pracovníka na pracovnú pozíciu kuchár/ kuchárka v školskej jedálni s nástupoms nástupom od 1. 9. 2020, prípadne podľa dohody. Požiadavky na uchádzačov: ukončené stredné odborné vzdelanie získane v odbore kuchár / kuchárka, zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz). Podmienky pre zaradenie na osobný pohovor: plnenie vyššie uvedených podmienok, žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný […]

Continue Reading

Štipendiá v školskom roku 2019/20

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium. Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2019/2020 je: 47,98 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo […]

Continue Reading

Práca na dohodu: dozor v školskej jedálni

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina príjme do pracovného pomeru s nástupom od 2. 9. 2019 na dohodu o pracovnej činnosti pedagogického alebo odborného zamestnanca na vykonávanie dozoru v školskej jedálni. Ponúkaná mzda: 4,00 € za každú odpracovanú hodinu (prípadne podľa dohody). Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. […]

Continue Reading

Dočasné voľné pracovné miesto: učiteľ anglického jazyka

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina prijme do pracovného pomeru počas zastupovania dočasnej práceneschopnosti a následne dlhodobej práceneschopnosti učiteľa/ku anglického jazyka s nástupom od 2. septembra 2019. Požiadavky na zamestnanca: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – príslušný študijný odbor, plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene […]

Continue Reading