OZ GVOZA ďakuje

Vážení rodičia a priatelia školy,
ďakujeme Všetkým, ktorí darovali OZ GVOZA Žilina 2% z dane za rok 2013. Peňažné prostriedky sme použili na materiálne zabezpečenie školy. Veríme, že našu školu podporíte aj v tomto roku.
Dúfame, že budeme spolupracovať a podporovať našu školu aj v ďalšom kalendárnom roku.
Ďakujeme
OZ GVOZA

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

riaditeľ Gymnázia, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina.

Viac informácií tu

EXIT TOUR- Gymnázium Veľká okružná

Dňa 07.10.2014 sa v priestoroch našej školy realizoval medzinárodný preventívny program s názvom „Exit tour“- jedná sa o motivačno-koncertnú akciu, ktorá pozostáva z prednášok, besied a interaktívnych aktivít realizovaných odbornými lektormi.
Exit tour bola určená pre všetkých žiakov školy. V rámci programu si žiaci v úvode mohli vypočuť hudobnú skupinu z USA, následne im bol predstavený program a jednotlivé aktivity.
Študenti boli rozdelení do tried, v ktorých boli organizované dve série prednášok k rôznym témam: Ľudská sexualita, AIDS, Sebahodnota, Priateľstvo, Láska, Vzťahy, Konflikty, Závislosti- drogy, fajčenie, alkoholizmus, Zdravá rodina, Šport, Hudba, Tanec, Životné ciele, Odsudzovanie a ďalšie.
Cieľom tejto akcie však nebolo len poučenie študentov o danej problematike, ale prostredníctvom diskusie, besied a interaktívnych aktivít sa jednotliví odborníci snažili priniesť východiská pre ich konkrétne životné situácie.
Dúfame, že si žiaci z tohto zaujímavého a príjemného turné vzali ponaučenie, rozšírili si svoje poznatky spájajúce sa s jednotlivými témami, a taktiež našli odpovede k neľahkým životným otázkam.
Lucia Muchyová
koordinátor prevencie

NOC VÝSKUMNÍKOV 2014

V piatok 26.septembra 2014 sa v priestoroch žilinského AUPARKU konal 8.ročník vedeckej show nazvanej Noc výskumníkov. Cieľom projektu je snaha predstaviť slovenskej verejnosti najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka svojej tvorivej výskumnej práci presadili nielen doma, ale aj v zahraničí. Návštevní sa mohli dozvedieť niečo o robotike, prenose signálov, riadení železníc, logistike, medicíne alebo si vyskúšať letecký simulátor či prvú pomoc. Program bol doplnený ďalšími sprievodnými akciami, rôznymi súťažami a prezentáciami.
Naša škola sa aj v tomto roku podieľala na organizačnom zabezpečení podujatia. Vybraní žiaci III.B a IV.B pôsobili počas prehliadky vo funkcii „odborných sprievodcov“ a pomáhali organizátorom zvládnuť veľký nápor zvedavých návštevníkov, najmä výprav zo základných škôl. Okrem toho sa postarali aj o prezentáciu stavebnice Merkúr, v rámci ktorej organizovali súťaž pre divákov rôznych vekových kategórií. V rámci vyučovania sa formou exkurzie na akcii zúčastnili aj žiaci II.D. (LK)

KOŽAZ – MALÁ FATRA, ORAVA 8.9.-10.9.2014

Netreba sa terigať stovky kilometrov autobusom do zahraničia, aby ste zažili KOŽAZ, na ktorý určite budete dlho spomínať. Na Slovensku je toľko krásnych miest, a niektorí nepoznáme ani tie naše najbližšie lokality. Preto sme sa vybrali do Terchovej. Pod vedením B.Plešivčákovej v spolupráci so SPORT ACADEMY VRÁTNA sme prvý deň absolvovali turistickú prechádzku cez Dolné a Nové diery do Štefanovej, odkiaľ sme si vyskúšali zjazd na kolobežkách. Druhý deň sme cez Dolné a Horné diery vyšli na Malý Rozsutec, kde sa pri náročnom výstupe i zostupe ukázala i sila kolektívu a spolupatričnosť. Večer sme si spríjemnili opekačkou, niektorí si vyskúšali aj lukostreľbu. Záverečný deň po besede s členom horskej služby sme si užili pohodový splav na raftoch z Párnice do Kraľovian.

ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2014 /2015

názov krúžku vedúci klikni na náplň
Digitálna fotografia PaedDr. Ľubomír Konrád náplň krúžku
Fyzikálny krúžok PaedDr. Ľubomír Konrád náplň krúžku
Dramatický krúžok Mgr. Ľudmila Martinčeková náplň krúžku
Krúžok mladých talentov PaedDr. Ľubomír Konrád náplň krúžku
Krúžok umenia a kultúry Mgr. art. Silvia Bartoš náplň krúžku
Krúžok španielskeho jazyka Mgr. Martina Mičiaková náplň krúžku
Anglický jazyk online Mgr. Jana Machynová náplň krúžku
Krúžok anglického jazyka Mgr. Lucia Muchyová náplň krúžku
Volejbalový krúžok Mgr. Róbert Nemček náplň krúžku

INFORMÁCIA PRE NOVÝCH STRAVNÍKOV

Využite možnosť stravovania v školskej jedálni. Stravu poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 11,15 do 14,30 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre študenta je 1,19 €. Viac informácií sa dozviete tu

Študenti II. A v tvorbe komiksu o SNP na 1. mieste v ŽSK !

Tvoriť komiks o Slovenskom národnom povstaní bola zábava ...
My, študenti II. A triedy: Michaela Majčinová, Marek Löwy, Zdenka Grinčová, Bibiána Baďurová a Michaela Chovancová, sme sa zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Slovenské národné povstanie o ktorom sme sa dozvedeli na hodine Umenia a kultúry. Náš návrh vybrala pani profesorka a tak sme začali.
Zámerom súťaže bolo prepojenie výtvarných predstáv so skutočnosťou. Našou úlohou bolo zachytiť udalosti Slovenského národného povstania. Vytvorili sme jeden veľký komiks, ktorý znázorňoval ako to všetko začalo. Vďaka tomuto projektu sme využili našu kreativitu, spoluprácu, fantáziu, zmysel pre detail, naučili sme sa robiť kompromisy v našom tíme a užili sme si najmä veľa zábavy. Okrem toho sme sa aj veľa naučili, veď predsa komiks bol nabitý informáciami, ktoré by mal ovládať každý, aj keď nie každý ich ovláda.
Na tomto projekte sme pracovali viac ako tri týždne a aj po vyučovaní.
Z nášho vytvoreného diela máme veľkú radosť a aj keď nevyhráme hlavnú cenu, máme super pocit, pretože sme ho tvorili spoločne:)

( Už sú známe aj výsledky z vyhodnotenia súťaže. Komiks sa umiestnil na 1. mieste, blahoželáme! :) pozn.)

Krajské kolo chemickej olympiády

Vo štvrtok 15.mája 2014 sa v priestoroch Gymnázia Námestovo konalo krajské kolo 50. ročníka Chemickej olympiády v kategóri C .
Počas štyroch hodín sa museli súťažiaci vysporiadať s náročnými teoretickými aj praktickými úlohami.
Naša škola mala trojnásobné zastúpenie.Všetci traja sú úspešní riešitelia. Umiestnenie našich žiakov je nasledovné:
  7. miesto Tomáš Mucha 1.B
16. miesto Timotej Židuljak 1.D
18. miesto Jakub Duben 1.D

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády BCD

V stredu 14.mája 2014 sa v priestoroch ZŠ Klačno Ružomberok konalo krajské kolo 55.ročníka Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. Naša škola mala v každej kategórii trojnásobné zastúpenie:
kategória B: Daniel Zvara, Daniel Dupkala a Filip Švábik,
kategória C: Adam Rajčan, Michal Slávik a Eva Branišová,
kategória D: Martin Piala, Patrik Lamoš a Timotej Židuljak.
Počas štyroch hodín sa museli súťažiaci vysporiadať so štyrmi náročnými teoretickými úlohami z rôznych oblastí fyziky. Výsledky našich žiakov boli nasledovné:
Kat.B:
Filip Švábik – 2.miesto
Kat.C:
Eva Branišová – 6.miesto (úspešný riešiteľ)
Kat.D:
Patrik Lamoš – 1.miesto
Timotej Židuljak – 2.miesto
Martin Piala – 4.miesto (úspešný riešiteľ)
Všetkým blahoželáme k dosiahnutým úspechom. (LK)

Syndikovať obsah